HESTEBØNNER FORÆRER KVÆLSTOF TIL HVEDE

Markvandring korn

Foto og tekst af Karen Munk Nielsen. Artiklen er tidligere bragt på Økologisk Nu.

Stabile udbytter, større diversitet, og en massiv overførsel af kvælstof – det er nogle af fordelene ved at blande korn og bælgsæd i samme mark.

Økologiske hestebønner og lupin er fortsat usikre afgrøder i renbestand. Men i blanding med korn, ser billedet anderledes ud, fastslår Erik Kristensen, ØkologiRådginving Danmark, på en markvandring hos Alfred Kloster i juni.

Udbyttet i økologiske hestebønner svinger i forsøg mellem 11 og 56 hkg/ha og i lupin mellem 5 og 45 hkg/ha. Det er voldsomt, men I kan snævre variationen ind ved at dyrke blandsæd. Nogle år får I et merudbytte i forhold til renbestand, andre år får I ikke – men I får stabilitet.
- Erik Kristensen, ØkologiRådginving Danmark

Stabilitet er noget værd i sig selv, men der følger også andre positive effekter med. Bl.a. risikerer man ikke en stor opformering af ukrudt de år, hvor den rene bælgsædsafgrøde ikke lykkes. I et økologisk sædskifte er kombinationen af lavt udbytte og højt ukrudtstryk giftigt.

På et hvidt klapbord foran Erik Kristensen ligger opgravede planter fra parcellerne, for rodnettet i en blandingsafgrøde er en del af forklaringen på stabiliteten.

“Hestebønner og lupin har pælerødder og hveden har trevlerødder, og tilsammen udnytter de rodzonen bedre, både når det gælder vand og næringsstoffer” forklarer Erik Kristensen.

Når korn og bælgsæd vokser op sammen, sker der desuden en udveksling af kvælstof fra bælgplantens rødder til kornets. Engelske forsøg med mærket kvælstof viser, at helt op til 65 procent af det kvælstof, som hvede i blanding med hestebønner optog, først havde været en tur igennem de omkringstående hestebønne-planter.

Den effekt er mulig, når de to planters rødder er vævet sammen i jorden. Derfor skal man blande frøene, og ikke for eksempel dyrke dem rækkevis.
- Erik Kristensen

Den større variation både over og under jorden i en blandingsafgrøde giver basis for et mere varieret mikroliv. Om det kan dæmpe risikoen for sædskiftesygdomme, er usikkert, men det er muligt.

“Vi kender landmænd, der slipper afsted med at dyrke blandsæd hvert andet år, men vi anbefaler det ikke. Anbefalingen er samme afstand mellem bælgsæd i blanding som i renbestand,” siger Erik Kristensen.

Udsædsmængden i blandsæd er traditionelt 100 pct. I parcellerne i Aulum, som er udlagt i Økologisk Landsforenings projekt Bedste praksis er bæredygtig praksis og støttet af Promilleafgiftsfonden, er den imidlertid hævet til 120 pct. i forholdet 100 pct. bælgsæd + 20 pct. korn.

I en blandingsafgrøde er der plads til flere planter pr. m2, og vi forventer, at man på denne måde kan høste fuldt udbytte af bælgsæden og få 20-40 procent korn oveni helt gratis.
- Erik Kristensen

Blandsæd er økologisk disciplin

93 procent af blandsæd til modenhed dyrkes på økologiske bedrifter, viser Landbrugsstyrelsens opgørelse af afgrødefordelingen i 2019. For bælgsæd i renbestand udgør økologernes andel af arealet:

  • Ært, 35 pct.
  • Hestebønne, 51 pct.
  • Sødlupin, 87 pct.
Luk (Esc)